Ako vzniklo kresťanstvo? Ako žili prví kresťania? Čomu verili? Ako sa zo spoločenstva Ježišových učeníkov vytvorilo spoločenstvo Cirkvi?

Ako žili prví kresťania a v čo verili?

Duchovná obnova farnosti

Čo sa dialo
po smrti
apoštolov?

Ľubomír Majtán

Chcel by som túto duchovnú obnovu zamerať na počiatky. Preto budeme používať Bibliu a najmä listy apoštola Pavla. Slová, ktoré budú zaznievať v týchto dňoch chcem venovať tým, ktorí poznajú (a možno aj nepoznajú) apoštola Pavla a túžia spoznávať históriu kresťanstva. Chceme spoločne hľadať odpovede na otázky: Ako vzniklo kresťanstvo? Čo sa dialo po tom, ako Ježiš odišiel do neba? Ako žili prví kresťania? Čomu verili? Ako sme sa od apoštolov dostali k biskupom? Ako sa z Ježišových nasledovníkov vytvorila prvotná Cirkev? Ako sa zo spoločenstva Ježišových učeníkov vytvorilo spoločenstvo Cirkvi? Ako rástol počet ľudí a zhromažďoval sa okolo Dobrého pastiera, ktorý je patrónom tejto farnosti? Odpovede na tieto otázky nájdeme v Pavlových listoch, presnejšie v Pastorálnych listoch. Práve v nich máme zachytených mnoho článkov viery (teda to, čo my dnes veríme a hlásame ako kresťania-katolíci). Nenachádzajú sa v nich síce priamo pomenované témy ako pápež, Katolícka cirkev či praktické morálne dilemy a ťažkosti, ktoré dnes riešime, ale je v nich ukrytý poklad viery – teda to, čo Ježiš zanechal svojim nasledovníkom a oni to starostlivo uchovávali a odovzdávali z generácie na generáciu.

P R O G R A M

 • Pondelok

  18:00 hod. - sv. omša
  19:00 hod. - prednáška + adorácia

 • Utorok

  18:00 hod. - sv. omša
  19:00 hod. - prednáška + adorácia

 • Streda

  18:00 hod. - sv. omša
  19:00 hod. - prednáška + adorácia

 • Štvrtok

  18:00 hod. - sv. omša
  19:00 hod. - prednáška + adorácia

 • Piatok

  18:00 hod. - sv. omša
  19:00 hod. - prednáška + adorácia

 • Sobota

  8:00 hod. - sv. omša
  8:30 hod. - fatimská pobožnosť

 • Nedeľa

  10:30 hod. - slávnostná hodová sv. omša
  18:00 hod. - adorácia

Duchovná obnova - video


Čo sa dialo po smrti apoštolov? 27.4.2020 o 19:00 hod.

Keď čítame a počúvame evanjeliá, dozvedáme sa o skutkoch a slovách Ježiša Krista. Povoláva prvých učeníkov, aby z rybárov rýb urobil rybárov ľudí. Viackrát ich rozposiela, dáva im svoju moc, aby tiež mohli ohlasovať a konať uzdravenia a iné mocné skutky. Takto sa utvára spoločenstvo prvotnej Cirkvi, ktorá pretrváva aj po Ježišovom vystúpení do neba. V histórii Cirkvi v prvom storočí vystupujú do popredia osoby, ktoré ohlasovali Ježišovo posolstvo svojim kázaním, životom, ale aj spismi. Takto sa nám v Biblii, v Novom zákone uchovalo 13 listov, pripisovaných apoštolovi Pavlovi.

Ako žili prví kresťania a ako vyzerali ich domy? 28.4.2020 o 19:00 hod.

Nemožno hovoriť o kresťanoch v 1. storočí, ak sa na nich nepozeráme cez optiku rodiny a spoločenstva. Situácia prvých kresťanov bola totiž imitáciou rodiny. Schádzali sa po domoch, ktoré patrili majetnejším z nich. Vidíme to v Pavlových slovách, keď pozdravuje „cirkev v tvojom (jej, ich) dome“ (porov. Rim 16, 5; 1 Kor 16, 19; Kol 4, 15; Flm2). Pravdepodobne sa jednalo o spoločenstvá známych, priateľov či susedov, ktoré boli vedené charizmatickým vodcom, ktorého môžeme pomenovať ako líder miestnej komunity.

Čo je to zdravé učenie a poklad viery? 29.4.2020 o 19:00 hod.

Pastorálne listy kladú dôraz na pravovernosť kresťanskej náuky, ktorú možno pomenovať ako „zdravé učenie“: „Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu“ (porov. 1 Tim 1, 10; 2 Tim 4, 3; Tít 1, 9; 2, 1) alebo „zdravé slová“: „Maj za vzor zdravých slov“ (porov. 1 Tim 6, 3; 2 Tim 1, 13). Falošným učením je naopak nazvané všetko, čo môže ohroziť čistotu tejto Ježišovej náuky (porov. 1 Tim 1, 3; Tít1, 10-13). Téma zdravého učenia patrí medzi kľúčové v Pastorálnych listoch. Termín „učenie“ či „učiteľ“ sa v nich nachádza viac ako dvadsaťkrát v rôznych obmenách. Zaujímavý je aj vzťah medzi učiteľom, učením a učeníkmi (učiteľ odovzdáva svojim učeníkom náuku – učenie), ktorí sa majú neskôr stať učiteľmi iných. Ako Ježiš vyučoval svojich učeníkov, tak aj oni sa majú stať učiteľmi svojich poslucháčov.

Ako vznikla Cirkev? 30.4.2020 o 19:00 hod.

Dnes žijeme vo svete, ktorý je plný informácií. Máme však ťažkosti s ich selektovaním. Dobrý novinár vie, že treba vždy preveriť zdroj informácie, či je hodnoverný, ako dobre pozná pozadie prípadu a ako „blízko“ sa dostal k udalosti. Hodnota svedkov spočíva v tom, že sú „blízko zdroja“.

Prečo je potrebný biskup v Cirkvi? 1.5.2020 o 19:00 hod.

Prvé kresťanské spoločenstvo sa schádzalo, aby počúvalo učenie apoštolov (porov. Sk 2, 42). Práve toto bol spôsob, vďaka ktorému mohli ďalšie generácie kresťanov spoznať Ježišovo učenie – od apoštolov, očitých svedkov. Výnimočnosť zboru apoštolov, okrem toho, že počúvali Pánovo učenie, spočívala i v tom, že boli svedkami jeho zmŕtvychvstania. Odstrániť apoštolský znak z Cirkvi by znamenalo prestrihnúť niť, ktorá spája súčasných kresťanov s Ježišom.

Ochrana osobných údajov

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

O farnosti

Pastorácia

Spoločenstvá

© 2020 DP & Dobrý pastier